Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα αντιπλημμυρικά έργα η Ελλάδα – Το σκεπτικό της παραπομπής από την Κομισιόν

 
Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο και κατόπιν τον Νοέμβριο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιούσε την Ελλάδα για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως μοναδικό κράτος μέλος της ΕΕ που δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την επικαιροποίηση των χαρτών κινδύνου πλημμυρών. Την Τετάρτη η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα την παραπέμψει λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα για τις πλημμύρες – Καταρρίπτεται το αφήγημα Μητσοτάκη περί επάρκειας μέτρων

«Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των οικείων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της Οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, βάσει της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την Οδηγία για τις πλημμύρες, βάσει της οδηγίας 2007/60/ΕΚ» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει εκθέσεις για τα οικεία σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού ούτε για τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας» προστίθεται από την Κομισιόν.

Η Επιτροπή υπερτονίζει ότι η συμμόρφωση με την εν λόγω Οδηγία είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και την διαχείριση των πλημμυρών. Κάθε 6 χρόνια τα κράτη μέλη οφείλουν να επικαιροποιούν τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. Τα σχέδια είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για τις πλημμύρες, την μείωση και την διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα.

Η Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στην διασφάλιση, ποιοτική και ποσοτική, της καλής κατάστασης των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως τα ποτάμια και οι λίμνες. Στοχεὐει στην μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, την διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής.

Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων για το κλίμα, την φύση και την μείωση της ρύπανσης.