Δημόσιο: Χιλιάδες υπάλληλοι χωρίς απολυτήριο με μισθό ΔΕ

Την άμεση κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλων, που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ∆.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, ζητά με εγκύκλιό του, προς Δήμους και Περιφέρειες, ο Υφυπουργός ΕΣ.Δ.Α., Γιάννης Μπαλάφας....

«Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, αρ.1 του ν. 4405/2016 (Α΄129), επιλύεται το ζήτηµα της κατάταξης σε µισθολογικά κλιµάκια υπαλλήλων, που διορίστηκαν ή µετατάχθηκαν στη ∆.Ε. κατηγορία, χωρίς απολυτήριο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αλλά µε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή µε τον απαιτούµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

«Οι ανωτέρω υπάλληλοι εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) της ∆.Ε. κατηγορίας», προστίθεται.
Κατόπιν των ανωτέρω, και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, Δήμοι και Περιφέρειες οφείλουν να προβούν, άμεσα, στην κατάταξη σε µισθολογικά κλιµάκια των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στο ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου δεύτερου αρ. 1 του ν. 4405/2016.

Πηγή e-poli