Βαριά ὑπονοούμενα Δένδια γιά ἐξυπηρέτηση ἀλλοδαπῶν συμφερόντων.

0


 Ἔκρηξις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τήν ὑποβάθμιση τῆς ἑλληνικῆς βιομηχανίας: Δέν θά μείνω σιωπηλός παρατηρητής, δέν εἶμαι «κωπηλάτης ματαίων λιμνῶν» – Ἡ Ἑλλάς δέν εἶναι προθήκη ξένων ἀμυντικῶν συστημάτων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ἀμυντική βιομηχανία εἶναι ὁ μεγάλος ἀσθενής. Φαίνεται ὅμως ὅτι κάποιοι τήν ἔχουν καταδικάσει νά εὑρίσκεται σέ αὐτήν τήν θέση, ὑποστηρίζοντας ἀγορές ξένων ὁπλικῶν συστημάτων, εἰς βάρος αὐτῶν πού θά μποροῦσαν νά παράγονται ἐγχωρίως. Βαριά ὑπονοούμενα ἄφησε σχετικῶς ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας μιλῶντας χθές στήν Σχολή Ἰκάρων, κατά τόν ἑορτασμό τοῦ Προστάτου τῆς Π.Α Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ. Στό πλαίσιο αὐτό ἀνήγγειλε τήν ἐκ νέου ὑπαγωγή τῆς ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἀφοῦ τό σημερινό καθεστώς ὑπαγωγῆς της στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας ἀπεδείχθη ἐκ τῶν πραγμάτων ἀτυχές.

Ἡ «ἀπολύτως προβληματική», ὅπως τήν χαρακτήρισε ὁ κ. Δένδιας, ΕΑΒ (Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία) εἶναι ὑπαίτια γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Πολεμική μας Ἀεροπορία ἔχει μείνει χωρίς μεταφορικά ἀεροπλάνα C-130 (μόνον ἕνα ἤ δύο πετοῦν ἀπό ἕνα σύνολο 15 ἀεροσκαφῶν.) Ὅταν δηλαδή ἕνα ἀεροπλάνο τοῦ τύπου μετέφερε ἀνθρωπιστική βοήθεια γιά τήν Γάζα, εἶναι ἀμφίβολον ἐάν ἡ Ἀεροπορία μας εἶχε ἕνα ἀκόμη διαθέσιμο γιά τίς ἀνάγκες ὑπηρεσιακῶν μεταφορῶν της.

Προσδιορίζοντας τίς προθέσεις του, ὁ κ. Δένδιας χαρακτηριστικῶς ὑπεγράμμισε: «Δέν ἔχω καθόλου τήν πρόθεση νά παραμείνω σιωπηλός παρατηρητής τῆς σημερινῆς κατάστασης. Ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Νομπελίστας ποιητής μας, δέν προτίθεμαι νά καταστῶ “κωπηλάτης τῶν ματαίων λιμνῶν”. Ἡ Κυβέρνηση στήν ὁποία ἀνήκω, ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ἀντιλαμβάνεται τήν ἄμυνα τῆς χώρας ὡς ὁλιστική δυνατότητα, ὡς δυνατότητα ἀπαραίτητη γιά τήν ἐθνική μας ἐπιβίωση. Ὡς πλῆρες σύστημα μάχης ἀλλά καί πλῆρες σύστημα ὑποστήριξης».

Ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀνέδειξε ἔτσι μία πραγματικότητα. Ὅτι τό σημερινό μοντέλο δέν εἶναι ἀποτελεσματικό. Καί ὅσες προσπάθειες καί ἄν γίνουν, ἄν αὐτό δέν ἀλλάξει, θά ἀποβοῦν ἐπί ματαίῳ. Πράγματι, οἱ ἐμπνευστές του εἶχαν ὑποστηρίξει ὅτι τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἶναι ὁ «πελάτης» τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας καί ὡς ἐκ τούτου «δέν μπορεῖ νά εἶναι καί ἰδιοκτήτης της»!

Ὡς ἀποτέλεσμα ἡ βιομηχανία περιέπεσε σέ μιά κατάσταση διαρχίας μέ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας νά εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης καί τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως νά ἔχει τήν εὐθύνη τῆς προσελκύσεως ἐπενδύσεων γιά τήν περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν ἐργοστασίων. Φυσικά οὐδεμία ἐπένδυσις ἦλθε γιά τίς βιομηχανίες, ἐνῷ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις ἔχουν μείνει χωρίς ἐγχώρια ὑποστήριξη.

Χαρακτηριστικῶς ἀναφέρουμε ὅτι πέρα ἀπό τό ζήτημα τῶν C-130 πού προαναφέραμε, ὁ Στρατός ἔχει μείνει χωρίς κράνη, καθώς τά ΕΑΣ (Ἑλληνικά Ἀμυντικά Συστήματα) πού ἀνέλαβαν τό σχετικό συμβόλαιο τό 2008 δέν ἔχουν καταφέρει νά τό ἐκπληρώσουν. Ὅλο καί ὅλο ἔχουν παραδώσει ἕνα κράνος, ὡς δεῖγμα. Καί αὐτό ὅμως εἶναι πλέον παρωχημένης τεχνολογίας. Στόν ἐξαγωγικό τομέα, ὑπογεγραμμένα συμβόλαια γιά πυρομαχικά μέ τήν Αἴγυπτο, τήν Τυνησία καί τό Μπαγκλαντές ἠκυρώθησαν λόγῳ ἀδυναμίας τῆς βιομηχανίας μας νά τά ἐκπληρώσει, κάτι πού εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τόν διεθνῆ διασυρμό της. Καί γιά ὅλα αὐτά εἰς οὐδένα κατελογίσθησαν εὐθῦνες, οὐδείς ἐκλήθη νά ἀπολογηθεῖ, οὔτε κἄν ἀντικατεστάθησαν τά στελέχη πού ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπέτυχαν στήν ἀποστολή τους.


Εἶναι λοιπόν περισσότερο ἀπό ἐπιβεβλημένο νά ἀλλάξει τό καθεστώς τοῦ πολιτικοῦ ἐλέγχου τῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας –καί αὐτό ἐπεσήμανε ὁ κ. Δένδιας: «Πρέπει ὅμως νά μή σταθῶ ἁπλῶς σέ ἕναν ἐπετειακό λόγο, ἀλλά νά σᾶς μιλήσω καθαρά καί εἰλικρινά γιά τό ὑπαρκτό σημερινό διακύβευμα. Ἀναφέρομαι στή δυνατότητα τῆς χώρας νά μπορεῖ νά στηρίξει ἀποτελεσματικά καί μέ ἴδια μέσα τό οἰκοδόμημα τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας πού χτίσθηκε καί χτίζεται μέ τό ὑστέρημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀναφέρομαι κατ’ ἀρχάς στήν ἀπολύτως προβληματική ἐπί δεκαετίες Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία».

Συνεχίζοντας δέ ἔδωσε τό στίγμα τῆς προοπτικῆς πού ὁραματίζεται: «Καί δέν φιλοδοξοῦμε γιά τήν πατρίδα μας τό ρόλο τῆς προθήκης μόνον ἀλλοδαπῶν ἐναέριων ὁπλικῶν συστημάτων. Τό ἰσχυρό, τό ἰσχυρότατο, τολμῶ νά πῶ, μυϊκό σύστημα τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας χρειάζεται τή ραχοκοκκαλιά πού μπορεῖ νά τοῦ παρέχει μιά σοβαρή Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία. Ἡ Ἑλληνική Ἀεροπορική Βιομηχανία, λοιπόν, ἀπό τοῦδε, θά ἐποπτεύεται καί πάλι ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας καί ὀφείλει νά ἐξυγιανθεῖ».


»Αὐτό συνιστᾶ ἐθνική ὑπόθεση καί ἐθνικό στόχο. Ὑπερβαίνει κυβερνήσεις καί κόμματα. Γιά αὐτό καί θά ἐνημερώσω ὅλα τά κόμματα τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς, καί εἶμαι σίγουρος ὅτι θά σταθοῦν ἀρωγοί στήν ἐθνική προσπάθεια».


Καί κατέληξε: «Κυρίες καί κύριοι, ἡ Ἑλλάδα ἔχει μεγάλες δυνατότητες καί ἔχει μεγάλες φιλοδοξίες. Ἡ νέα γενιά τῶν Ἑλλήνων, τό ἀνθρώπινο κεφάλαιο τῆς πατρίδας μας, μπορεῖ νά ὑποστηρίξει τήν ἐθνική προσπάθεια. Δέν χρειάζεται οἱ νέοι Ἕλληνες νά φεύγουν στό ἐξωτερικό. Δέν χρειάζεται τά ἑλληνικά μυαλά νά ὑπηρετοῦν ξένες πατρίδες καί ξένες σημαῖες.


»Ἡ δημιουργία οἰκοσυστήματος ἀμυντικῆς καινοτομίας μέ τή συμμετοχή τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων πού θά παράξει ἰδέες, προϊόντα καί ὑπηρεσίες, πού θά ὑποστηρίξει –ἄν ὄχι θά ἐκτινάξει– τήν ἀμυντική μας δυνατότητα, δέν εἶναι πέραν τῶν δυνατοτήτων τῆς κοινωνίας μας.


»Τό κατόρθωσαν ἄλλες χῶρες στήν περιοχή μας. Μποροῦμε καί ἐμεῖς. Θά ἐπανέλθω σύντομα στό θέμα, τό σχετικό νομοθέτημα γιά τήν καινοτομία συντάσσεται ἤδη στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας. Καί μεγάλο μέρος τῆς ἐσωτερικῆς προετοιμασίας ἔχει ὁλοκληρωθεῖ».


Ὁ λαός μας λέγει «κάλλιο ἀργά παρά ποτέ». Εἶναι δυστυχῶς ἀργά. Ἡ ἀμυντική μας βιομηχανία «ἔχει χάσει τό τραῖνο» τῆς συμμετοχῆς στίς τεράστιες ἀγορές πυρομαχικῶν πού ἐδημιουργήθησαν ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία.


Ἐπίσης εὐκαιρίες ἀποτελεσματικῶν συμπράξεων μέ τόν ἰδιωτικό τομέα ἀπεμπολήθηκαν. Οἱ εὐθῦνες τῆς ΕΑΒ γιά τήν καθήλωση τῶν C-130 ἐπισημαίνονται σέ ἐξώδικο πού ἔστειλε ἡ ἑλληνική ἰδιωτική ἑταιρεία ἡ ὁποία ἀνέλαβε νά φέρει εἰς πέρας αὐτά πού ἀδυνατοῦσε νά ἐκπληρώσει ἡ κρατική βιομηχανία. Καί ἡ ὁποία συκοφαντεῖται καί ὑπονομεύεται.


Στά φαινόμενα αὐτά, καί στήν συνολική ἀναποτελεσματικότητα τοῦ κλάδου, θέλει νά θέσει τέρμα ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Ὁ ὁποῖος προφανῶς ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ βιομηχανία εἶναι μέρος τοῦ συστήματος ὑποστηρίξεως τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καί τά στρατιωτικά ἐργοστάσια. Καί γιά αὐτό, ἀναλαμβάνοντας τό τιτάνιο ἔργο τῆς ἀναμορφώσεώς της, ἔχει ὅλες τίς προοπτικές νά ἐπιτύχει.


 


Κεντρικό ἄρθρο στήν «ΕΣΤΙΑ», Πέ. 09 Νοεμβρίου 2023, φ. 42.699 σελ. 1,3 (αναδημ. στην ηλεκτρονική έκδοση 10/11/2023).

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)