«Πέφτουν» εκατομμύρια στο Μποδοσάκειο για τη ματαιοδοξία του Μητσοτάκη

0


 Σκάνδαλο η κατασπατάληση εκατομμυρίων από τα Δημόσια Ταμεία του πολύπαθου ελληνικού κράτους και από τις τσέπες των φτωχών Ελλήνων για το «κέφι» του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Η ηγεσία του ελληνικού Κοινοβουλίου αξιολόγησε πως θα εξοικονομηθούν πόροι, και αποφάσισε να μοιράσει εκατομμύρια! Η Βουλή των Ελλήνων είχε ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον στο Ίδρυμα από την έναρξη των σχετικών διαδικασιών, κατόπιν αξιολόγησης των ωφελειών που θα έχει από τη μετεγκατάσταση στο Μέγαρο Μποδοσάκη γραφείων και υπηρεσιών της που βρίσκονται επί του παρόντος διασκορπισμένες σε άλλα κτίρια πέριξ του Συντάγματος, κι δεν δίστασε να υποβάλει πρόταση πολλών εκατομμυρίων ετησίως!

Το μισθωτήριο-μαμούθ

Το τίμημα μίσθωσης του Μποδοσάκειου για 12 έτη έχει ως εξής: Για το πρώτο έτος (εξαιρουμένων των τριών πρώτων μηνών ως περιόδου χάριτος -μετακόμισης κλπ) το μίσθωμα διαμορφώνεται σε 275.000 ευρώ μηνιαίως (σύνολο 2.475.000 ευρώ). Αρχής γενομένης από την 01.01.2026 και κάθε επόμενο μισθωτικό έτος το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά το ποσοστό μεταβολής (αύξησης) του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου δωδεκαμήνου.

«Μίσθωση του Μεγάρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Το άρθρο 11 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων – Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει.
3. Τα άρθρα 1, 3 παρ. 1, 17, 19, 153 και ιδίως τις παρ. 2 και 5 αυτού και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων- Μέρος Β’ (ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία.
5. Την από 02.06.2023 Πρόσκληση Υποβολής (μη δεσμευτικών) Προσφορών και την από 04.08.2023 Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την εκμίσθωση του Μεγάρου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Γεωργίου Σουρή αρ. 5.
6. Τις με αρ. πρωτ. 2650/05.07.2023, 2990/13.07.2023, 4441/10.10.2023 και 5013/07.11.2023 επιστολές του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων προς την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μποδοσάκη.
7. Tη με αρ. πρωτ. 13857/9305/14.11.2023 (ΑΔΑ: 05-08O1) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη συγκρότηση επιτροπής στην οποία ανατέθηκε η διαπίστωση της καταλληλότητας των προς μίσθωση χώρων του Μεγάρου Ιδρύματος Μποδοσάκη που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Γεωργίου Σουρή αρ. 5 και του συμφέροντος της μίσθωσης αυτής, καθώς και η διαπραγμάτευση των σχετικών όρων της μίσθωσης με το νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τη σύναψη μίσθωσης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και του Ιδρύματος Μποδοσάκη,

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

8. Το με αρ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 6336/20.12.2023 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης, η οποία διαπίστωσε ομοφώνως την καταλληλότητα των προς μίσθωση χώρων του Ιδρύματος Μποδοσάκη καθώς και το συμφέρον της εν λόγω μίσθωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής,

9. Την ανάγκη σύναψης μίσθωσης χώρων γραφείων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Βουλής πλησίον του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων ώστε να επιτευχθεί χωροταξική συγκέντρωση των υπηρεσιών της Βουλής πέριξ του Μεγάρου αυτής και συνακολούθως μείωση των μετακινήσεων και των μέτρων ασφαλείας και εν τέλει σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικών αναγκών και δαπανών.

10. Το γεγονός της διαθεσιμότητας προς μίσθωση του εν λόγω Μεγάρου του κοινωφελούς οργανισμού με την επωνυμία “Ίδρυμα Μποδοσάκη”, που βρίσκεται επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Γεωργίου Σουρή αρ. 5 και, επομένως, τα έσοδα της μίσθωσης θα κατευθύνονται εφεξής στην επίτευξη των κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος, οι οποίοι συνάδουν απόλυτα με τη διαχρονική συμβολή της Βουλής σε εθνικούς, πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς μέσω των επιχορηγήσεων προς τρίτους φορείς όπως, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), Περιφέρειες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, πνευματικά ιδρύματα, πολιτιστικούς συλλόγους, δυνάμει των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 125, καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του Κανονισμού της (Μέρος Β ́).

11. Την υπ’ αριθμ. 15104/10182/08.12.2023 ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2440101001 οικονομικού έτους 2024, με α/α υποχρ. 134.

Αποφασίζουμε

τη μίσθωση, ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο λειτουργικό σύνολο, του επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 και Γεωργίου Σουρή αρ. 5 ακινήτου, που ανήκει στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου-κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ», με έδρα την Αθήνα, οδός Μουρούζη αρ. 14 γνωστό και ως «ΜΕΓΑΡΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και συγκεκριμένα:

Α) το Δεύτερο (Β ́) υπόγειο, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, περίπου 1.600, και κατά το από 03.07.2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.540 τ.μ. βοηθητικών χώρων, πλην μίας αποθήκης, επιφανείας 93,00 τετραγωνικών μέτρων περίπου,

Β) το Πρώτο (Α ́) υπόγειο, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, περίπου 1.550, και κατά το πιο πάνω αναφερόμενο από 03.07.2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.678 τ.μ. βοηθητικών χώρων, πλην μίας αποθήκης επιφανείας 24,40 μέτρων τετραγωνικών περίπου,

Γ) τον Ισόγειο όροφο, γραφειακών χώρων, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, περίπου 1.420, και κατά το πιο πάνω αναφερόμενο από 03.07.2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.583 τ.μ.,
ΑΔΑ: 0Μ-08ΡΙ

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δ) τους Πρώτο (1ο), Δεύτερο (2ο), Τρίτο (3ο), Τέταρτο (4ο) και Πέμπτο (5ο) ύπερθεν του ισογείου ορόφων γραφειακών χώρων, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, περίπου 1.420 έκαστος όροφος, και κατά το πιο πάνω αναφερόμενο από 03.07.2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.462 τ.μ. έκαστος, και

Ε) τον Έκτο (6ο) ύπερθεν του ισογείου όροφο, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης του Ιδρύματος Μποδοσάκη, περίπου 1.150, και κατά το πιο πάνω αναφερόμενο από 03.07.2023 Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 1.349 τ.μ., εκ των οποίων 1.307 τ.μ. γραφειακοί και 42 τ.μ. μηχανοστάσια ανελκυστήρων, προκειμένου να επιτευχθεί η συγκέντρωση των διαφόρων υπηρεσιών της Βουλής πλησίον του κεντρικού Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων και να μειωθούν ακολούθως οι λειτουργικές δαπάνες μέσω της μεσομακροπρόθεσμης οικονομίας κλίμακος που θα επιτευχθεί στο κόστος των μισθωμάτων και των συναφών δαπανών, και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο με αρ. πρωτ. Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής 6336/20.12.2023 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Η μίσθωση της ως άνω ιδιοκτησίας θα ξεκινήσει την 01.01.2024 και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) ετών μέχρι την 31.12.2035.

Εγκρίνουμε συνολική μηνιαία δαπάνη για το πρώτο έτος μίσθωσης (εξαιρουμένων των τριών πρώτων μηνών της περιόδου μετακόμισης – περίοδος χάριτος) διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (275.000€), σε βάρος του Ειδικού Φορέα: 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2440101001 οικονομικού έτους 2024 και συνολικά για το πρώτο (1ο) μισθωτικό έτος της μισθώσεως το ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€2.475.000,00) και για το δεύτερο έτος μίσθωσης διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (285.000,00 €), σε βάρος του Ειδικού Φορέα : 1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.): 2440101001 οικονομικού έτους 2025 και συνολικά για το δεύτερο (2ο) μισθωτικό έτος της μισθώσεως το ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ΕΥΡΩ (€3.420.000,00).

Αρχής γενομένης από την 01.01.2026 και κάθε επόμενο μισθωτικό έτος και μέχρι το τέλος της ανωτέρω χρονικής διάρκειας της μίσθωσης, δηλ. μέχρι την 31.12.2035, το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, κατά το ποσοστό μεταβολής (αύξησης) του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (μέσος ΔΤΚ) του τελευταίου δωδεκαμήνου, ήτοι της περιόδου μεταξύ του πρώτου μηνός (Ιανουαρίου) και του τελευταίου μηνός (Δεκεμβρίου) του προηγούμενου μισθωτικού, όπως αυτός (μέσος ΔΤΚ) υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ή οποιαδήποτε άλλη οριζόμενη από τον νόμο αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία ή αρχή, μη δυνάμενου να υπολείπεται της μίας (1) ποσοστιαίας μονάδας (1,0%), ακόμη και εάν η μεταβολή του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είναι μηδενική ή αρνητική και μη υπερβαίνοντος του όποιου τυχόν νόμιμου ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής ενδέχεται να νομοθετηθεί εις το μέλλον σε ό,τι

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφορά σε μισθώσεις για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου, ακόμη και εάν η μεταβολή (αύξηση) του μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είναι μεγαλύτερη από το εν λόγω εις το μέλλον νόμιμο ανώτατο όριο. Οι δαπάνες κατανάλωσης στο Μίσθιο ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και υπηρεσιών αποχέτευσης μαζί με τους σχετικούς με το Μίσθιο δημόσιους και δημοτικούς φόρους και τέλη (καθαριότητος, φωτισμού, ΤΑΠ, τέλη ΕΡΤ κ.λπ.), και γενικότερα τέλη, φόροι και εισφορές που συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος και υπηρεσιών αποχέτευσης ύδατος, καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας του Μισθίου, των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και εν γένει όλων των λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του όλου κτηρίου, με εξαίρεση φόρους, τέλη, εισφορές ή άλλες δαπάνες που βαρύνουν εκ του νόμου τον εκμισθωτή, θα βαρύνουν τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία θα είναι υπόχρεη με δική της επιμέλεια και ευθύνη να επισκευάζει, διορθώνει, συντηρεί, βελτιώνει, αναβαθμίζει, αντικαθιστά, συμπληρώνει κ.λπ. στοιχεία του Μισθίου, των εγκαταστάσεων του και εν γένει του εξοπλισμού του (ηλεκτρομηχανολογικού, υδραυλικού, αποχετευτικού, ηλεκτρονικού, ψύξης – θέρμανσης, συστημάτων ασφαλείας κ.λπ.), επωμιζόμενη αποκλειστικά η ίδια όλες τις σχετικές δαπάνες, εκτός και αν οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει την ασφάλιση του Μισθίου με δικαιούχο τυχόν ασφαλίσματος το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία λειτουργούσα στην Ελλάδα, για τις βασικές κατηγορίες ασφάλισης που ήδη καλύπτονται στο κτίριο. Οι ειδικότεροι όροι και οι λεπτομέρειες της μίσθωσης αυτής θα καθορισθούν στην οικεία υπογραφησόμενη σύμβαση μίσθωσης.
Κοινοποίηση :

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης 4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
– Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού
5. Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού
– Τμήμα Προμηθειών
– Τμήμα Διαχείρισης Υλικού
6. ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου (0)