Παρατάσεις επί παρατάσεων για τις άδειες...

 
Η 30ή Ιουνίου 2023 είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αδειών και την αλλαγή του τρόπου εκπομπής. Το αντισυνταγματικό καθεστώς των παρατάσεων (ως τέτοιο έχει χαρακτηρισθεί από το... 2010) συνεχίζεται στο διηνεκές.

Με τον ν. 4779/2021 είχε δοθεί παράταση στην έκδοση των ραδιοφωνικών αδειών από το ΕΣΡ, που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγησή τους, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να εκδώσει τους ραδιοφωνικούς χάρτες συχνοτήτων. 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 παρατείνεται η λειτουργία, χωρίς άδεια, των σταθμών εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου αλλά και των περιφερειακών σταθμών αλλά και η υποχρεωτική μετάδοση προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD). Για να εφαρμοστεί ο νόμος το ΕΣΡ πρέπει να έχει νόμιμη σύνθεση. 

Από τις 24 Νοεμβρίου 2022, όμως, έχει λήξει η θητεία των επτά εκ των εννιά μελών του ΕΣΡ, τα οποία παραμένουν στις θέσεις τους μέχρι να αντικατασταθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν προσδιορίζεται από τον νόμο...

typologies.gr