Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν στην ΕΡΤ...


 ...με την ΚΥΑ που προωθείται στην Κυβέρνηση...

Στα 2.200 ευρώ μεικτές αποδοχές θα ανέλθει η αμοιβή των γενικών διευθυντών και των εντεταλμένων συμβούlων της ΕΡΤ, εφόσον οι συναρμόδιοι υπουργοί  Θεόδωρος Σκυλακάκης και Ιώαννης Οικονόμου υπογράψουν την πρόταση της εταιρείας. Οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν... 1.850 ευρώ και οι διευθυντές από 1.450 ευρώ. Στην περίπτωση που πετυχαίνουν στόχους που θα ορίζονται από τη διοίκηση θα έχουν επιπλέον επιβράβευση....
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι αποδοχές των προσώπων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» που είναι εξουσιοδοτημένα να σχεδιάζουν, να διευθύνουν και να ασκούν διοίκηση, όπως αυτή προκύπτει από την ιεραρχία της οργανωτικής δομής της εταιρείας, που προσδιορίζεται στο άρθρο 12 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της, όπως εκάστοτε ισχύει. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. τα πρόσωπα αυτά τοποθετούνται στις θέσεις ευθύνης, που καθορίζονται στον

εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Άρθρο 2 Βασικός Μισθός

Για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου1, καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας τους, ο Βασικός Μισθός ορίζεται στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ του ν. 4354/2015 και εξαιρούνται από οποιοδήποτε άλλο μισθολόγιο.
Μετά τη λήξη των καθηκόντων ευθύνης τους αποτελούν βασικό προσωπικό, εκτελούν υπηρεσιακό έργο της ειδικότητας τους και αμείβονται σύμφωνα με το μισθολογικό καθεστώς του κλάδου που ανήκουν.
Άρθρο 3
Ειδική Αμοιβή Θέσης Ευθύνης
1. Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 καταβάλλεται Ειδική Αμοιβή Θέσης Ευθύνης, όπως κατωτέρω ορίζεται:

Α/Α

Ειδική αμοιβή θέσης ευθύνης

Θέση ευθύνης

1

2.200,00 €

Γενικός Διευθυντής – Εντεταλμένος Σύμβουλος

2

1.850,00 €

Προϊστάμενος Τομέα

3

1.450,00 €

Διευθυντής

4

1.250,00 €

5

1.100,00 €

6

1.000,00 €

Υποδιευθυντής- Συντονιστής

7

850,00 €

8

700,00 €

Προϊστάμενος Τμήματος ή Υπηρεσίας

9

500,00 €

10

400,00 €

2. Η Ειδική Αμοιβή Θέσης Ευθύνης για κάθε υπηρεσιακή μονάδα, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με βάση τις αρμοδιότητές της, τη σπουδαιότητα του

1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ

αντικειμένου της σε σχέση με την συμβολή της στην παροχή της δημόσιας

ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, καθώς και τις εν γένει συνθήκες λειτουργίας της.
3. Ειδικά για τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος – Υπηρεσίας, ο αριθμός των θέσεων του επιπέδου αυτού, που μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνόλου των θέσεων αυτού του επιπέδου.

Άρθρο 4
Οικογενειακή Παροχή
Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, καταβάλλεται

οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 5
Ορισμός Τακτικών Αποδοχών
Οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, ορίζονται από τον Βασικό Μισθό του άρθρου 2, την Ειδική Αμοιβή Θέσης Ευθύνης

του άρθρου 3 και την Οικογενειακή Παροχή του άρθρου 4 .

Άρθρο 6
Βραβείο Επίτευξης Στόχων

Με απόφαση του Δ.Σ.της Ε.Ρ.Τ.Α.Ε.και μεγνώμονατηνεπίτευξητωνστρατηγικώνστόχων της, κοινοποιείται στις οργανικές μονάδες ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της και καθορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι των οργανικών μονάδων της, ο βαθμός προτεραιότητας για κάθε στόχο, οι δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι εργαζόμενοι του πεδίου εφαρμογής της παρούσας με την τοποθέτησή τους και την ανάληψη υπηρεσίας αποδέχονται αυτοδικαίως τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των οργανικών μονάδων.
Καθιερώνεται Βραβείο Επίτευξης Στόχων για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1, εφόσον ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων των οργανικών μονάδων είναι ίσος ή μεγαλύτερος συνολικά του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) ή συνιστά λόγο ειδικής βράβευσης σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων καταβάλλεται στον εργαζόμενο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Το Βραβείο Επίτευξης Στόχων δύναται να καταβάλλεται ετησίως και ορίζεται ως η Ειδική Αμοιβή Θέσης Ευθύνης κάθε προσώπου που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,90 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 95% έως 97%, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,93 σε περίπτωση επίτευξης στόχων από 98% έως 99% και πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 1 σε περίπτωση επίτευξης στόχων στο 100%. Σε περίπτωση υπέρβασης της στοχοθεσίας πέραν του 100% και έως ποσοστό 110% ο συντελεστής της πλήρους επίτευξης αυξάνεται κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης της στοχοθεσίας.
 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ

Άρθρο 7
Ανώτατο όριο αποδοχών
Οι πάσης φύσεως αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, απολαβές και σύνταξη που καταβάλλονται στα πρόσωπα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις εκάστοτε

αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Άρθρο 8
Γενικές Διατάξεις
Σε περίπτωση που ανατεθούν σε πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας καθήκοντα και άλλης θέσης ευθύνης διαφορετικού ή ίδιου επιπέδου ιεραρχίας, τότε το

πρόσωπο αυτό λαμβάνει ως Ειδικό Επίδομα Θέσης Ευθύνης το ανώτερο εξ αυτών.

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

typologies.gr
Το kafeneio-gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.