Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

χουλιγκάνοι του δρόμου

Ανθηροστόμου και Υακίνθης, αν-οσίων

και χουλιγκάνοι της πολιτικής…

45 σχόλια:

 1. ΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΕΜΠΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμε "ΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ..." δεν μπορεί, κάποια βλάβη θα έχεις εκτός αν είσαι ο Λαζόπουλος που πρωκτοαυνανίζεται αβλαβώς...

  ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ
  ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

  ΖΗΤΩ Η 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

  ΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΕΜΠΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είμ΄Ελληνόπουλο το΄χω καμάρι νοιώθω στα στήθια μου καρδιά λιοντάρι.

  Είμ΄Ελληνόπουλο κι ως τα στερνά μου θα είναι ελεύθερα ο νους κι η καρδιά μου

  ΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ Η ΧΩΡΑ ΕΜΠΡΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. «Ελληνικέ Λαέ,
  Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το όποιον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Εθνους μας.
  Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο κατεξευτελισμός του Κοινοβουλίου, ή κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσης της κρατικής μηχανής, η πλήρης ελλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας , η κακομεταχείρησις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, δημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, έκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής. Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την έπέμβασιν του Στρατού μας.
  Η επέμβασης αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του Συντάγματος, άλλα ή εκτροπή αυτή ήτο επιβεβλημένη διό την σωτηρίαν της Πατρίδος!
  Ή σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος Νόμος.
  Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το δημιουργηθέν αδιέξοδο. Πρώτον, διότι, υπό πάς παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή διεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.
  Δι' αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν ένα βήμα προ της αβύσσου.
  Εις ολόκληρο την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις.
  Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.
  Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα και ουδεμία πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να εύνοήσιομεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οίκονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων. Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την άλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυνον κακοί Ελληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχεία επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον. Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι όποιοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν. Υπάρχουν βεβαίως και ελάχιστοι εφιάλται, δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ' επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν. Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς.
  Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπον, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους ελαχίστους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες, ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν του προς την Πατρίδα καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον. Ο βασικός μας στόχος είναι ή κοινωνική δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Ή ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών και εργατών και των πενεστέρων τάξεων.
  Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματα της.
  Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν, θα επανέλθη ή Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε, ή αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξει.
  Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, ή οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν.
  Η Κυβέρνησις δήλοι κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπλήρωση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του πληθυσμού δια την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς το Κράτος. Όπως συμβαίνει εις όλας τα πολιτισμένας χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το όποιον αρχίζει ή ελευθερία του αλλού.
  Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποίηση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον της αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα δια παντός εις την διάθεσίν της μέσου.
  Ζήτω το ΕΘΝΟΣ
  Ζήτω ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  Ζήτω ή ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ.

  "Αθήναι τη 21 "Απριλίου 1967"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν ψάχνουμε για ήρωες, ο Παπαδόπουλος ήταν ήρωας, ο Παττακός ήταν ήρωας, ο Μακαρέζος ήταν ήρωας, και όλοι οι άλλοι που μαζί τους έβαλαν μπρος τα στήθια τους και πήραν την Ελλάδα στην πλάτη τους, την κυβέρνησαν πανάξια για 7 χρόνια και μας χάρισαν αξέχαστες μέρες. Σήμερα, τοσα χρόνια μετά, ζούμε μιά αθλιότητα άνευ προηγουμένου, με την Ελλάδα ανάσκελα στο καναβάτσο και επάνω της να ασελγούν όλα τα αποβράσματα της υδρογείου. Μακάρι να σηκωνόταν ο Παπαδόπουλος από τον τάφο και να ξανάπαιρνε την Ελλάδα στην πλάτη του. Μακάρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. http://montazakias.blogspot.com/2009/03/lapd.html

  wraios

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κοι οι λοιποί χουνταίοι ήταν, απλά, επικίνδυνοι ψυχανώμαλοι ενώ οι σημερινοί είναι ενσυνείδητοι ΦΑΥΛΟΙ.Άλλωστε στο ...cast πολιτικών χουλιγκάνων των Αν-οσίων υπάρχει και "Έλλην Ελλήνων(Ορθοδόξων)Χριστιανών"...

  Ερινύα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΡΕ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ ΦΑΣΙΣΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟ ΒΓΑΖΕΤΕ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΑΣ..

  ΚΙ ΕΣΥ ΜΩΡΗ ΣΤΡΙΓΚΟΥ ΕΡΙΝΥΑ ΑΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ ... ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΧΩ ΚΑΤΙ ΝΤΑΒΡΑΝΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ.. ΧΑΤΗΡΙ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΟΥΝ..

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πρωκτόστομε δήθεν επιβήτορα, αλλά στην πραγματικότητα ΚΥΝΑΙΔΕ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, με τα περιττώματα που διαθέτεις αντι εγκέφαλου φυσικό είναι αντί για ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ να χυδαιολογείς ΟΧΙ ΣΑΝ αλλά ως ενεργή ΑΡΙΣΤΕΡΙΑΡΙΚΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΦΕΡΝΟΥΣΑ ΠΟΡΝΗ.ΕΙΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΛΕΝΙΝ ΟΝΟΜΑΤΙΣΕ "ΛΟΥΜΠΕΝ-ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟ"...

  Ερινύα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ερινύα, μην του ζορίζεις με τέτοια δύσκολα την κουράδα που έχει στην κούτρα του ο γαμημένος επιβήτορας γιατί θα ξεχειλίσει και θα βρωμίσει ολόκληρο τον αριστερό χώρο, εκτός απο τους Τσιπραίους που και οι ίδιοι είοναι σκατά-απόσκατα.

  ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΤΙ ΞΕΣΤΟΜΙΣΑΤΕ ΓΕ ΑΓΑΜΗΤΑ ΑΠΟΛΕΙΦΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟΥ ΦΑΣΙΜΣΟΥ.

  ΤΙ ΠΟΡΔΙΣΑΤΕ ΡΕ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΛΑΙΑΝΑΤΩΝ.

  ΤΙ ΕΞΕΜΕΣΑΤΕ ΡΕ ΨΥΧΑΝΏΜΑΛΕΣ ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΚΕΣ ΛΕΣΒΙΕΣ ΤΑΧΑ ΜΟΥ ΕΡΙΝΥΑ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΦΕΡΩ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΑΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ..
  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Το ότι στο 10000000 επισκεπτών του Καφενείου βρέθηκε ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ(=ΠΡΩΚΤΟΑΥΝΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ)είναι παρήγορο.Το ότι αυτός εμφανίζεται με αριστερή προβιά είναι ΥΠΟΠΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ...

  Θαμώνας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΠΑΡΤΟ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑΜΩΝΑ.. ΤΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΒΓΗΚΕ ΣΤΙΣ ΡΟΥΓΕΣ ΠΑΓΑΝΙΑ ΝΑ ΨΑΡΕΨΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ..

  ΡΕ ΣΑΛΤΑ ΚΑΙ ΠΗΔΗΞΟΥ ΜΑΛΑΚΑ

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δηθεν Επιβήτορα, ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΣΑΠΙΟΣ για παριστάνεις τον Αριστερό.ΑΠΛΑ, ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΣ.ΤΡΕΞΕ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ, ΠΡΙΝ ΣΕ ΜΠΑΓΛΑΡΩΣΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ, ΚΕΝΤΡΩΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ...

  Αριστερός Ψάλτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΡΕ ΑΠΟΛΕΙΦΑΔΙ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ.. ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΦΡΕΣΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΡΕΑΣ ΚΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΚΟΨΟΨΩΛΗ,ΤΗΣ ΕΡΙΝΥΑΣ, ΤΟΥ ΘΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΨΑΛΤΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΑΓΑΡΙΣΩ.. ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΟ.. ΜΟΝΟ ΨΑΛΤΗ ΚΑΝΕ ΓΑΡΓΑΡΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΜΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ..

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ:"ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΦΕΡΩ ΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ"

  Κλασσική περίπτωση ψυχωσικού delirium-Φίλοι, μην χάνετε τα λόγια και τον καιρό σας.


  Ειδικευόμενος Νευρολόγος-Ψυχίατρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΟΨΟΨΩΛΗ,ΕΡΙΝΥΑ, ΘΑΜΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΡΕ ΨΑΛΤΗ (ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΣΟΥ ΜΕΝΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΡΧΙΔΙ) ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΙΔΙΕΚΕΥΟΜΕΝΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΕ ΨΥΧΙΑΤΡΕ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ!!!!!!!!!!

  ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ. ΑΠΛΩΣ ΕΙΣΑΙ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΣ ΠΟΥΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ!!
  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Δεν χρειάζεται να μας το πεις κι εσύ Γιατρέ.Αυτός χτυπιέται ζερβά-δεξά σαν λυσσάρικο κοπρόσκυλο.Χωριό που φαίνεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Βρε παιδιά! Μπας και είναι ο ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ του ...Βγεβγένή;

  Ηλίθιε "Επιβήτορα" αν όλοι αυτοί ΕΊΝΑΙ ΕΝΑΣ, αυτός θα είναι ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ που μπροστά του εσύ θα είσαι ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΥΡΑΔΟ.

  Ο Οιωνοσκόπος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΜΩΡΗ ΟΛΟΓΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΡΙΑ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΟΥ ΕΓΙΝΕΣ ΚΟΨΟΨΩΛΗΣ ΚΙ ΕΦΤΑΣΕΣ ΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΗΜΕΡΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΑΛΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥ "ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ" ΜΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΙ Σ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΟΙ ΟΧΤΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΗΘΟΥΝ... ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΨΑΛΛΕΙΣ ΚΑΙ Ως ΕΡΙΝΥΑ Η ΘΑΜΩΝΑΣ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ.. Η ΜΗΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΩΚΤΟΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟΝ ΨΑΛΛΕΙΣ ΚΑΙ ΩΣ ΟΙΝΩΣΚΟΠΟΣ.. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΝΕΙ..

  ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Στο χωριό μου είχαμε και τον τρελό του καφενείου που κάναμε χαζί.Καλό αυτό γιατί με τις βρωμολογίες του δεν πέρναγε γυναίκα ούτε απέξω κια πίναμε τον αγλέωρα με την ζαχαρένια μας χωρίς την γρίνα της κυράς.Κι ο τρελος χρήσιμος είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΩΣΤΕ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΙΟ.. ΕΚΕΙ ΣΕ ΜΑΓΑΡΙΣΑΝΕ ΚΑΙ ΗΡΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙΣ ΜΑΚΙΓΙΑΡΙΣΜΕΝΟς ΤΙς ΠΟΜΠΕΣ ΣΟΥ;

  βΓΑΛΕ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ.. ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥ.. ΑΚΟΥ ΕΡΙΝΥΑ ΚΟΨΟΨΩΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ ΘΑΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕΞΟΛΟΓΟΣ.. ΞΕΡΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ.. ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ..

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΣ-ΠΟΝΤΙΚΟΥΡΑΔΟ ΕΙΝΑΙ, ΛΕΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΤΕΛΟΣ, ΦΙΛΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΜΩΡΗ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΔΙΧΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΟΠΙΣΘΟΚΙΝΗΤΗ "ΕΡΙΝΥΑ" ΤΟΥ ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ ΣΟΥ, ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟΣ ΚΟΨΟΨΩΛΗΣ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΘΑΜΩΝΑΣ,ΑΕΡΟΓΑΜΗΣ ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΑ, Ή ΑΠΛΩΣ ΕΝΑΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ.

  ΠΑΡΕ ΦΑΤΣΑ ΚΙ ΕΛΑ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Διάνα! "Ο Λ Ε Κ Ε Σ Τ Ο Υ Κ Α Φ Ε Ν Ι Ο Υ" !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΚΑΛΑ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΛΕΚΕΣ..

  ΕΣΥ ΓΡΙΑ ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΤΙ ΕΙΣΑΙ; Ο ΛΑΚΕΣ;

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. "Ο ΛΕΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΙΟΥ"-Καλόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο!!!!!

  Πραγματικά σκέτος ΛΕΚΕΣ είναι αφού μοναδικά επιχειρήματά του είναι ξεφωνητά ξεκολιάρας τραβεστί-Λεκές από ΠΟΝΤΙΚΟΚΟΥΡΑΔΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΑΡΧΙΣΕΣ ΝΑ Μ' ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ Λ Α Κ Ε ΤΡΑΒΕΣΤΙ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ..

  ΑΚΟΥ ΟΜΩΣ ΚΑΤΙ. ΑΝ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΦΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕΣ ΚΙ ΑΝΤΡΑΣ.. ΓΙΑΤΙ ΜΕΝΕΙ Η ΤΡΥΠΑ!!!! Η ΤΡΥΠΑ ΣΟΥ...

  ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ (ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ)
  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Δεν σε αντιγράφω, ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΩ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΤΗΣ ΚΟΠΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΛΕΚΕ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥΡΑΔΟ.


  ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ-ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΡΕΤΙΝΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΚΟΨΟΨΩΛΗ,

  ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙ ΑΥΤΟ..

  Η ΜΗΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΕ ΛΕΩ ΕΡΙΝΥΑ ΤΟΥ ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΟΥ ΠΡΩΚΤΟΥ, ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟ ΨΑΛΤΗ ΤΩΝ ΕΥΤΡΑΦΩΝ "ΜΙΚΡΟΦΟΝΩΝ" ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ... ΤΟ Λ Α Κ Ε Σ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ.. ΠΑΛΙΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΕΛΕΟΥΣ..

  ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΜΑ ΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ

  ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Καλά, ρε παιδιά, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τους Χουλιγκάνους της Πολιτικής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΚΑΜΙΑ.. ΑΛΛΑ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΚΟΨΟΨΩΛΑΙΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΩΣ ΕΡΙΝΥΑ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΡΙΝΥΑ ΠΡΩΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΔΕΛΦΗ ΦΟΡΕΣΕ ΜΑΥΡΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΑΞΙΤΕς..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Α, κατάλαβα, οι έχοντες μύγα μυγιάζονται.Αντε γεία, πάω σ' αλλον καφενέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Α, κατάλαβα, οι έχοντες μύγα μυγιάζονται.Αντε γεία, πάω σ' αλλον καφενέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. προς την ερινύα ενταύθα.. (αγνοώ αν έχεις άλλα δέκα ονοόματα όπως σου προσάπτουν)

  το λούμπεν προλεταριάτο δεν μας προέκυψε από το λένιν δεδομένου ότι λούμπεν είναι λέξη γερμανική αλλά από τον μαρξ..

  έτσι για να μην αποκαλύπτεις ότι η σχέση σου με ιστορική αριστερά είναι όπως του φάντη με το ρετσινόλαδο..

  κολλημένος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Από την προ Παπαδοπούλου εποχή η πολίτικη του τότε, κάμνανε τα αλά κόλπε τους, και τους είχε σιχαθεί και τότε λαός μας.

  Σήμερα τόσα χρόνια μετά συνεχίζουν τα ιδία κόλπα, παν ευρωπαϊκά τώρα πλέον.

  Και με Ευρωκοινοβουλίων. Διότι και η λαοί της Ευρώπης στενάζουν……. κάτω από το φάσμα της φτώχιας, και της δυστυχίας, και τον αντηλιακών μέτρων του εύρο κοινοβουλίου. με απόφασης του ευρωκοινοβουλίου κατάστρεψαν της συντάξεις το οκτάωρο ξεπούλησαν την κρατική περιουσία τον λαών της Ευρώπης, ……

  Ιστορικά απεδηγμενο από το 1910 και μετά, η δημοκοπία και η μη άμεση δημοκρατία έφερε φασισμό εις την Ευρώπη……..

  Και ο φασισμός θα ξανά έρθει, ποιο δυνατός και ποιο φανατικός,…… να μου το θυμάστε……

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Κολλημένε, είσαι ημιμαθής ή προσκυνητής της μούμιας του Λένιν.Η πρώτη "πρακτική εφαρμογή" αυτής της θεωρητικολογίας του Μάρξ έγινε από τον Λένιν μετά την επικράτηση των δήθεν Μπολσεβίκων(=πλειοψηφούντων) εις βάρος χιλιάδων διαφωνούντων "λούμπεν-προλεταρίων" Μενσεβίκων(=μειοψηφούντων)με χρήση πολυβόλων-όχι με κονσερβοκούτια(Ως γνωστό, ο Λένιν πέθανε, νεότατος, από αρτηριοσκληρυνση-κατα τους γιατρούς του ...Πατερούλη).

  Ερινύα-μη κολλημένη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ερινύα ή όπως αλλιώς λέγεσαι..

  ανάποδα διάβαζες ή σου έκαναν υπνοθεραπεία...

  το λούμπεν είναι λέξη γερμανική και προφανώς δεν ξέρεις ούτε την ερμηνεία της.. την παπαγάλισες μαζί με το προλεταριάτο ως φράση..

  λούμπεν σημαίνει κουρέλι και αποτέλεσε την πλέον εύστοχη παρατήρηση του μαρξ για τον άθλιο ευρωπαίο εργάτη. πρώτη την ανακάλυψε στα κείμενά του η λούξεμπρουργκ για να την υιοθετήσει ο λένιν πολύ αργότερα και βεβαίως όχι για τους μονσεβίκους που τους χαρακτήρισε με μία λέξη. μικροαστοί.

  μόλις ξυπνήσεις μπες ξανά στις τύψεις σου γιατί εκτίθεσαι δημόσια..

  κολλημένος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καραγκιόζη, ως Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών του Universität zu Köln-Επίκουρος του Αριστοτέλειου, γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει στα γερμανικά ο αντιεπιστημονικός-χλευαστικός όρος του Μαρξ: ΕΣΕΝΑ!
  ΤΕΛΟΣ.

  Ερινύα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΑΝΟΡΓΑΣΜΙΚΗ..

  ΩΣ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ JJKE NOYROD ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ.. Η ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΣΑΙ;

  ΚΟΥΡΕΛΙ ΟΜΩΣ ΞΕΡΩ.. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ

  ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΒΗΤΟΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. δεν γουστάρω μάγκα να απαντούν για μένα αλλα χαλάλι σου..

  κολλημένος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ώστε έτσι ανιστόρητε-η διδάκτωρ (χα χα ).. τώρα το είπε ο μαρξ.. ως πριν όμως το είχε πει ο λένιν!!! και χρειάστηκε μια ώρα για να αποφασίσεις.. δεν πειράζει στο επόμενο που θα σου βάλω θα σου αφήσω μια ζωή. ή μήπως δεν σου φτάνει..

  ο κολλημένος

  κολλημένος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αγαπητοί φίλοι γεια σας
  Μόλις γύρισε ο καφετζής και τώρα έκατσε στον καράπαπα και άρχισε να ψήνει καφέδες.
  Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι εδώ στο καφενείο έχουμε καθιερώσει ένα τρόπο να επικοινωνούμε μεταξύ μας χωρίς να βρίζουμε τους άλλους και έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε λεξιλόγιο που είναι αντάξιο του καφενείου.

  Θέλω να πω και δυό κουβέντες στον επιβήτορα επειδή είναι καινούριος στο μαγαζί.
  Σε παρακαλώ να σεβαστείς το ήθος και το πολιτισμό του μαγαζιού και να σταματήσεις να βρίζεις , δεν μου αρέσει να κατεβάζω σχόλια αλλά οταν χρειάζεται θα το κάνω,
  Υπάρχουν τόσα άλλα blogs που μπορείς να βρίζεις έτσι ώστε δεν χρειάζεται να το κάνεις στο καφενείο.
  Φίλοι πάνω που είπε ο καφετζής να χαρεί το εκατομύριο έπεσε σε προβλήματα.
  Σεβαστείτε το χώρο που σας φιλοξενεί και σας κερνάει τους καφέδες

  Φιλικά

  Ο καφετζής

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το kafeneio-gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.